પરિપત્ર-૮૩૩ : બી.એસસી. અને એમ.એસસી. સેમેસ્ટર-૧ માં પ્રવેશ માટેના મેરીટની ગણતરી બાબત.

પરિપત્ર-૮૩૩