પરિપત્ર-૮૩૫ : બી.એ., બી.કોમ, બી.સી.એ., બી.એસ.ડબ્લ્યુ. તથા બી.બી.એ. પ્રથમ સેમેસ્ટરમાં પ્રવેશ અંગે સુચના

પરિપત્ર-૮૩૫ : બી.એ., બી.કોમ, બી.સી.એ., બી.એસ.ડબ્લ્યુ. તથા બી.બી.એ. પ્રથમ સેમેસ્ટરમાં પ્રવેશ અંગે સુચના