પરિપત્ર-૮૩૬ : બી.એસસી., એલએલ.બી., એમ.એ., એમ.કોમ., એમ.એસસી. તથા એમ.એસ.ડબ્લ્યુ. અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ અંગેના સમયપત્રક બાબત (રીવાઈઝ).

પરિપત્ર-૮૩૬ : બી.એસસી., એમ.એ., એમ.કોમ., એમ.એસસી., એમ.એસ.ડબ્લ્યુ., તથા એલએલ.બી. અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ અંગેના સમયપત્રક બાબત (રીવાઈઝ)