પરિપત્ર-૮૪૨ : એલએલ.બી., એમ.એ., એમ.કોમ., એમ.એસસી. તથા એમ.એસ.ડબ્લ્યુ. અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ અંગેના સમયપત્રક બાબત (રીવાઈઝ).

પરિપત્ર-૮૪૨ : એલએલ.બી., એમ.એ., એમ.કોમ., એમ.એસસી. તથા એમ.એસ.ડબ્લ્યુ. અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ અંગેના સમયપત્રક બાબત (રીવાઈઝ).