પરિપત્ર-૮૪૪ : બી.એડ્. સેમેસ્ટર-૧ માં પ્રવેશ કાર્યવાહી અંગે ફોર્મ વેરીફીકેશન કરાવવા બાબત.

પરિપત્ર-૮૪૪