પરિપત્ર-૮૫૫ : રમત-ગમત સ્પર્ધાના આયોજન અંગે મળનારી મીટીંગની તારીખમાં ફેરફાર બાબત.

પરિપત્ર-૮૫૫