પરિપત્ર-૮૫ : બી.એડ્. અભ્યાસક્રમના સેમેસ્ટર-૧ માં મેનેજમેન્ટ કવોટાની બેઠકોમાં પ્રવેશ બાબત.

પરિપત્ર-૮૫