પરિપત્ર-૮૬૭: યુનિવર્સિટી કક્ષાની આંતર કોલેજ રમત ગમત સ્પર્ધાઓના આયોજન બાબત.

પરિપત્ર-૮૬૭