પરિપત્ર-૮૬ : બી. એડ્. સેમેસ્ટર-૧ માં પ્રવેશ માટે ત્રીજા કામચલાઉ કૉલેજ એલોટમેન્ટ બાબત.

પરિપત્ર-૮૬