પરિપત્ર-૮૭૮ : ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સીટીની Virtual SGGU Student નામની એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરવા બાબત.

પરિપત્ર-૮૭૮