પરિપત્ર-૮૭ : બી.એડ્. અભ્યાસક્રમમાં સેમેસ્ટર-૧ માં પ્રવેશ મેળવેલ વિદ્યાર્થીઓના રીપોર્ટીંગ બાબત.

પરિપત્ર-૮૭