પરિપત્ર-૮૮૭ : ડીપાર્ટમેન્ટ ઓફ કોમર્સના એમ.કોમ. અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ અંગેની તારીખ લંબાવવા બાબત.

પરિપત્ર-૮૮૭ : ડીપાર્ટમેન્ટ ઓફ કોમર્સના એમ.કોમ. અભ્યાસક્રમમાં પ્રવેશ અંગેની તારીખ લંબાવવા બાબત.