પરિપત્ર-૮૯૬ : “વર્તમાન શૈક્ષિક પડકારો અને નવી શિક્ષણ નીતિ” સેમિનારના લાઈવ સ્ટ્રીમીંગ બાબત.

પરિપત્ર-૮૯૬ : “વર્તમાન શૈક્ષિક પડકારો અને નવી શિક્ષણ નીતિ” સેમિનારના લાઈવ સ્ટ્રીમીંગ બાબત.