પરિપત્ર-૮૯૮ : છાપકામ અંગેના વિવિધ ઈ-ટેન્ડરોની ટેકનીકલ અને ફાઈનાન્શિયલ બીડ ખોલવા/ચકાસવા બાબત.

પરિપત્ર-૮૯૮ : છાપકામ અંગેના વિવિધ ઈ-ટેન્ડરોની ટેકનીકલ અને ફાઈનાન્શિયલ બીડ ખોલવા/ચકાસવા બાબત.