પરિપત્ર-૮૯ : બી.એડ્. સેમેસ્ટર-૧ માં ખાલી રહેતી સીટોની માહિતી આપવા બાબત.

પરિપત્ર-૮૯