પરિપત્ર-૯૦૪ : બી.એડ્. અભ્યાસક્રમમાં સેમેસ્ટર-૧માં બાકી રહેતી ખાલી બેઠકો માટે કોલેજે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો..

પરિપત્ર-૯૦૪