પરિપત્ર-૯૦૭ : મહાત્મા ગાંધીજીની ૧૫૦ મી જન્મજયંતિ ઉજવણી કાર્યક્રમ અંગેનું પ્રવૃત્તિ કેલેન્ડર.

પરિપત્ર-૯૦૭ : મહાત્મા ગાંધીજીની ૧૫૦ મી જન્મજયંતિ ઉજવણી કાર્યક્રમ અંગેનું પ્રવૃત્તિ કેલેન્ડર.