પરિપત્ર-૯૧૩: બી.એડ. પ્રવેશ શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૯-૨૧ મેનેજમેન્ટ કવોટાની બેઠકો ભરવા બાબત.

પરિપત્ર-૯૧૩