પરિપત્ર-૯૧૪: બી.એડ. પ્રવેશ શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૯-૨૧ ઓપન રાઉન્ડના અંતે રીપોર્ટીંગ થયા બાદ વિષય પધ્ધતિ મુજબ ખાલી પડેલ બેઠકોની માહિતી મોકલવા બાબત.

પરિપત્ર-૯૧૪