પરિપત્ર-૯૨૦ : સ્નાતક કક્ષાના સેમેસ્ટર-૫ અનુસ્નાતક કક્ષાના સેમેસ્ટર-૩ ના પરીક્ષા આવેદન પત્ર બાબત.

પરિપત્ર-૯૨૦ : વિજ્ઞાન, વિનયન, વાણિજ્ય, શિક્ષણ અને કાયદા વિદ્યાશાખાના સ્નાતક કક્ષાના સેમેસ્ટર-૫ અનુસ્નાતક કક્ષાના સેમેસ્ટર-૩ ના પરીક્ષા આવેદન પત્ર બાબત.