પરિપત્ર-૯૨૧ : એડમિનિસ્ટ્રેટીવ ટ્રેનીંગ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત G.I.P.L.સોફ્ટવેરના સંદર્ભમાં ટ્રેનીંગ વર્કશોપનું આયોજન

પરિપત્ર-૯૨૧ : એડમિનિસ્ટ્રેટીવ ટ્રેનીંગ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત G.I.P.L.સોફ્ટવેરના સંદર્ભમાં ટ્રેનીંગ વર્કશોપનું આયોજન