પરિપત્ર-૯૨૯ : એડમિનિસ્ટ્રેટીવ ટ્રેનીંગ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત G.I.P.L.સોફ્ટવેરના સંદર્ભમાં ટ્રેનીંગ વર્કશોપની તારીખમાં ફેરફાર બાબત.

પરિપત્ર-૯૨૯ : એડમિનિસ્ટ્રેટીવ ટ્રેનીંગ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત G.I.P.L.સોફ્ટવેરના સંદર્ભમાં ટ્રેનીંગ વર્કશોપની તારીખમાં ફેરફાર બાબત.