પરિપત્ર-૯૩૨ : સ્નાતક કક્ષાના સેમેસ્ટર-૫ અને અનુસ્નાતક કક્ષાના સેમેસ્ટર-૩ ના પરીક્ષા આવેદન પત્રની લેઈટ ફી બાબત.

પરિપત્ર-૯૩૨ : સ્નાતક કક્ષાના સેમેસ્ટર-૫ અને અનુસ્નાતક કક્ષાના સેમેસ્ટર-૩ ના પરીક્ષા આવેદન પત્રની લેઈટ ફી બાબત.