પરિપત્ર ૯૩૪: ઉચ્ચ શિક્ષણ કોલેજોની આંકડાકીય માહિતીને અદ્યતન કરવા બાબત (સમયમર્યાદામાં).

પરિપત્ર-૯૩૪