પરિપત્ર-૯૩ : ગુજરાત કક્ષાના રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના દિવસ ની ઉજવણી બાબત.

પરિપત્ર-૯૩