પરિપત્ર-૯૪૨ : સેમેસ્ટર-૧-૩-૫ માં સીધો પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓના પરીક્ષા આવેદનપત્ર બાબત.

પરિપત્ર-૯૪૨ : સેમેસ્ટર-૧-૩-૫ માં સીધો પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓના રેગ્યુલર એક્ઝામ તથા સેમેસ્ટર-૧ ની પાર્ટ એક્ઝામના  પરીક્ષા આવેદનપત્ર બાબત.