પરિપત્ર-૯૪૬ : સુવર્ણચંદ્ર્કનાં દાતાશ્રી બની યુનિવર્સિટીના વિકાસમાં સહભાગી બનવા અપીલ.

પરિપત્ર-૯૪૬ : સુવર્ણચંદ્ર્કનાં દાતાશ્રી બની યુનિવર્સિટીના વિકાસમાં સહભાગી બનવા અપીલ.