પરિપત્ર-૯૪ : એમ.પી.ટી. સેમેસ્ટર-૧માં બાકી રહેતી ખાલી બેઠકો માટેની પ્રવેશ પ્રક્રિયા બાબત.

પરિપત્ર-૯૪