પરિપત્ર-૯૫૩ યુવક મહોત્સવ “સ્પંદન-૨૦૧૯” ના સમૂહચર્ચા સ્પર્ધાના વિષય બાબત.

પરિપત્ર-૯૫૩