પરિપત્ર – ૯૫૮ : સિંગલયુઝ પ્લાસ્ટીક ફી કેમ્પસ તથા પ્લાસ્ટીક વેસ્ટ મુક્તિ અભિયાન બાબત.

પરિપત્ર – ૯૫૮