પરિપત્ર-૯૭૦ : ઓક્ટોબર/નવેમ્બર-૨૦૧૯ માં લેવાનાર બી.એસ.ડબ્લ્યુ. સેમેસ્ટર-૧-૩-૫ ની પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્રો બાબત.

970 B.SW