પરિપત્ર-૯૭૧ : ઓક્ટોબર/નવેમ્બર-૨૦૧૯ માં લેવાનાર બી.સી.એ. સેમેસ્ટર-૧-૩-૫ ની પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્રો બાબત.

971 B.C.A.