પરિપત્ર-૯૭૨ : ઓક્ટોબર/નવેમ્બર-૨૦૧૯ માં લેવાનાર એલએલ.બી. સેમેસ્ટર-૧-૩-૫ ની પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્રો બાબત.

972 LL.B