પરિપત્ર-૯૭૪ : ઓક્ટોબર/નવેમ્બર-૨૦૧૯ માં લેવાનાર બી.એ. સેમેસ્ટર-૧-૩-૫ ની પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્રો બાબત.

974 B.A