પરિપત્ર-૯૭૫ : ઓક્ટોબર/નવેમ્બર-૨૦૧૯ માં લેવાનાર બી.કોમ. સેમેસ્ટર-૧-૩-૫ ની પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્રો બાબત.

975 B.COM