પરિપત્ર-૯૭૬ : ઓક્ટોબર/નવેમ્બર-૨૦૧૯ માં લેવાનાર બી.એસસી. સેમેસ્ટર-૧-૩-૫ ની પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્રો બાબત.

976 B.SC