પરિપત્ર-૯૭૭ : ઓક્ટોબર/નવેમ્બર-૨૦૧૯ માં લેવાનાર એમ.એ.. સેમેસ્ટર-૧ અને ૩ ની પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્રો બાબત.

977 M.A