પરિપત્ર-૯૭૮ : ઓક્ટોબર/નવેમ્બર-૨૦૧૯ માં લેવાનાર એમ.કોમ.. સેમેસ્ટર-૧ અને ૩ ની પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્રો બાબત.

978 M.COM