પરિપત્ર-૯૭૯ : નવેમ્બર-૨૦૧૯ માં લેવાનાર એમ.એસસી.. સેમેસ્ટર-૧ અને ૩ ની પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્રો બાબત.

979 M.SC