પરિપત્ર-૯૮૧ : ઓક્ટોબર/નવેમ્બર-૨૦૧૯ માં લેવાનાર એમ.એડ્. સેમેસ્ટર-૧ અને ૩ ની પરીક્ષાના પરીક્ષા કેન્દ્રો બાબત.

981 M.ED