પરિપત્ર-૯૮૪ : અંગ્રેજી વિષયના અધ્યાપકોને ઉત્તરવહીઓના મૂલ્યાંકન/પરીક્ષણ માટે પરીક્ષા સંબંધિત અન્ય કામગીરી માંથી મુક્ત કરવા બાબત.

પરિપત્ર-૯૮૪ : અંગ્રેજી વિષયના અધ્યાપકોને ઉત્તરવહીઓના મૂલ્યાંકન/પરીક્ષણ માટે પરીક્ષા સંબંધિત અન્ય કામગીરી માંથી મુક્ત કરવા બાબત.