પરિપત્ર-૯૮ : સ્વચ્છ ભારત મિશન અંતર્ગત લોકસ્વચ્છતા ઝુંબેશ સપ્તાહની ઉજવણી કરવા બાબત.

પરિપત્ર-૯૮