પરિપત્ર-૯૯૬ : બી.સી.એ., બી.એસ.ડબ્લ્યુ. અને એલએલ.બી. અભ્યાસક્રમના સેમેસ્ટર-૩ અને સેમેસ્ટર-૫ તથા બી.એડ્., એમ.એસ.ડબ્લ્યુ., અને એમ.એડ્ અભ્યાસક્રમના સેમેસ્ટર-૩ ની ઇન્ટર્નલ માર્ક એન્ટ્રી બાબત.

પરિપત્ર-૯૯૬ : બી.સી.એ., બી.એસ.ડબ્લ્યુ. અને એલએલ.બી. અભ્યાસક્રમના સેમેસ્ટર-૩ અને સેમેસ્ટર-૫ તથા બી.એડ્., એમ.એસ.ડબ્લ્યુ., અને એમ.એડ્ અભ્યાસક્રમના સેમેસ્ટર-૩ ની ઇન્ટર્નલ માર્ક એન્ટ્રી બાબત.