પરીપત્ર-૬૧૭: શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ થી આ યુનીવર્સીટી સંલગ્ન તમામ સરકારી કોલેજોની જોડાણ ફી અંગે

પરિપત્ર-૬૧૭