યાદી-૧ : સિસ્ટમ મેનેજરની જગ્યા માટે માન્ય અને અમાન્ય ઉમેદવારોની યાદી

યાદી-૧