યાદી-૪: “Department of English & Comparative Literature Studies” ની આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની જગ્યા માટે આયોજિત કરવામાં આવનાર OMR બેઝ પરીક્ષા માટે માન્ય અને અમાન્ય ઉમેદવારોની યાદી

યાદી-4