યાદી-૮: “Department of Physics” ની આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસરની જગ્યા માટે આયોજિત કરવામાં આવનાર OMR બેઝ પરીક્ષા માટે માન્ય અને અમાન્ય ઉમેદવારોની અંતિમ યાદી.

યાદી-૮