શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સીટી માન્ય પી.જી. કેન્દ્ર માં એમ.એ., એમ.કોમ. અને એમ.એસસી અભ્યાસક્રમ ના પ્રથમ સેમેસ્ટરનાં પ્રથમ સેમેસ્ટર માં સંભવિત સમય પત્રક વર્ષ :૨૦૧૬ ૨૦૧૭

નોટીસ
001