પરિપત્ર-૮૯૦ : યુનિવર્સિટી દ્વારા શરુ કરવામાં આવેલ વર્ચુઅલ એપ્લીકેશન ડાઉનલોડ કરવા બાબત.

પરિપત્ર-૮૯૦