પરિપત્ર-૧૨૦ : બી.સી.એ. અભ્યાસક્રમના એનરોલમેન્ટ બાબત.

%e0%aa%aa%e0%aa%b0%e0%aa%bf%e0%aa%aa%e0%aa%a4%e0%ab%8d%e0%aa%b0-%e0%ab%a7%e0%ab%a8%e0%ab%a6-page-001 %e0%aa%aa%e0%aa%b0%e0%aa%bf%e0%aa%aa%e0%aa%a4%e0%ab%8d%e0%aa%b0-%e0%ab%a7%e0%ab%a8%e0%ab%a6-page-002 %e0%aa%aa%e0%aa%b0%e0%aa%bf%e0%aa%aa%e0%aa%a4%e0%ab%8d%e0%aa%b0-%e0%ab%a7%e0%ab%a8%e0%ab%a6-page-003 %e0%aa%aa%e0%aa%b0%e0%aa%bf%e0%aa%aa%e0%aa%a4%e0%ab%8d%e0%aa%b0-%e0%ab%a7%e0%ab%a8%e0%ab%a6-page-004 %e0%aa%aa%e0%aa%b0%e0%aa%bf%e0%aa%aa%e0%aa%a4%e0%ab%8d%e0%aa%b0-%e0%ab%a7%e0%ab%a8%e0%ab%a6-page-005